Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep SPAWEAR.PL jest sklepem internetowym prowadzonym pod adresem http://www.spawear.pl przez SpaWear Klaudia Kaźmierczak.
 2. Sklep jest narzędziem, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Towarów ze Sprzedawcą.
 3. Sklep prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla Sklepu i działalności Sprzedawcy, w szczególności w sieci Internet, przepisami prawa.
 4. Regulamin określa:
  • rodzaje i zakres Usług Elektronicznych, o których mowa w Regulaminie
  • warunki świadczenia Usług Elektronicznych, w tym:
   • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca
    • zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym
    • warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi Elektroniczne, o których mowa w Regulaminie
    • tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych
    • zasady korzystania ze Sklepu w tym prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy wynikające z korzystania ze Sklepu
    • zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży Towarów, w tym zasady składania zamówień na Towary oraz zasady płatności i dostaw dotyczących Towarów.
 5. W celu, o którym umowa w ust. 2 za pośrednictwem Sklepu świadczone są przez Sprzedawcę Usługi Elektroniczne.

§2 Definicje i dane kontaktowe

 1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:
  • Sklep – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny http://www.spawear.pl i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy Usługi Elektroniczne, wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;
  • Sprzedawca – Klaudia Kaźmierczak prowadzącą działalność gospodarczą : SpaWear Klaudia Kaźmierczak.
  • Klient – każdy podmiot prawa, który korzysta z funkcjonalności Sklepu, w szczególności dokonuje zamówienia Towarów za pośrednictwem Sklepu;
  • Treści– całą zawartość merytoryczną Sklepu, w tym w szczególności informacje o Towarach oraz Sprzedawcy;
  • Konto– Usługę elektroniczną, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta i pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych w Sklepie przez Klienta;
  • Formularz zamówienia -Usługę Elektroniczną zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do Sprzedawcy poprzez Sklep w ramach procedury zawarcia umowy dotyczącej Towarów i służącą do składania przez Klienta zamówienia na Towary z wykorzystaniem Sklepu;
  • Konsument– osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą, tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Towary – ogół asortymentu sprzedawanego przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Sklepu;
  • Regulamin– niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu zamieszczony na stronach Sklepu;
  • Dostawca Usługi Płatniczej – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub w inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Sklepie;
  • Usługa Elektroniczna – określoną w regulaminie usługę stanowiącą wskazaną funkcjonalność Sklepu i stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje i zakres Usług elektronicznych;
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);
  • Kodeks Cywilny – ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).
 1. Dane Sprzedawcy są następujące:
  • firma: SpaWear Klaudia Kaźmierczak
  • siedziba i adres: Łódź 90-601, ul. Zielona 14
  • NIP: 7272797766
  • REGON: 362705852
  • telefon: 535547400
  • e-mail: sklep@spawear.pl
  • adresy stron internetowych: spawear.pl
 1. Poprzez informacje zawarte w Regulaminie oraz odpowiednie informacje dostępne w Sklepie Sprzedawca podaje informacje, o których mowa w ust. 2 oraz informuje o:
  • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
  • łącznej cenie Towaru;
  • sposobie i terminie zapłaty;
  • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę;
  • stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji, w tym dotyczącej Usług Elektronicznych;
  • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta;
  • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument;
  • obowiązku Sprzedawcy dostarczenia Towarów bez wad;
  • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji, jeśli są stosowane;
  • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć;
  • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
  • procedurze zawarcia umów w Sklepie, w tym składania zamówień na Towary;
  • zasadach wykonania umów zawartych w Sklepie.

§3 Procedura zawarcia umowy w Sklepie

 1. Sklep służy do zawierania umów wykonania i sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Sklepu zawierane są pomiędzy Klientami a Sprzedawcą umowy o opisane w Regulaminie Usługi Elektroniczne.
 3. Na procedurę zawarcia umowy dotyczącej Towarów za pośrednictwem Sklepu składają się opisane w ust. 5 czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz opisane w ust. 7 czynności techniczne związane z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Procedura zawierania umów o Usługi elektroniczne uregulowana jest w § 6 Regulaminu.
 4. W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu, tj. korzystania z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności, konieczne jest:
  • założenie na stronie internetowej Sklepu przez Klienta Konta poprzez rejestrację Klienta;
  • zalogowanie się do Konta z wykorzystaniem loginu i hasła.
   przy czym czynności te nie są konieczne dla składania zamówień na Towary, a jedynie do korzystania ze wszelkich funkcji jakie oferuje Sklep.
 1. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:
  • posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta lub bez;
  • wybór zamawianego Towaru oraz cech zamawianego Towaru, jeśli taki wybór jest dostępny;
  • wybór jednego z dostępnych sposobów płatności i wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);
  • wypełnienie Formularza zamówienia w pozostałym zakresie;
  • dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.
 1. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 2. Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z ust. 6 Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Formularzu zamówienia wiadomość w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wiadomość ta może być poprzedzona wiadomością potwierdzającą złożenie zamówienia przez Klienta.
 3. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
 4. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto i Formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.
 5. Korzystanie ze Sklepu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).

§4 Płatności i dostawy

 1. Płatności Klientów za Towary zakupione w Sklepie odbywają się gotówką przy odbiorze (za pobraniem), za pośrednictwem przelewów elektronicznych lub internetowych sposobów płatności udostępnionych w Sklepie, w procedurze składania zamówienia na Towar, oferowanych i obsługiwanych przez Dostawcę Usługi Płatniczej.
 2. Określone w Sklepie ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).
 1. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Towary zamówione w Sklepie wydawane są (wysyłane) za pośrednictwem firmy kurierskiej przez usługi oferowane przez te podmioty, udostępnione w Sklepie w procedurze składania zamówienia na Towar.
 4. Zamówienia na Towary są realizowane w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu należności z tytuły zamówienia (w przypadku przedpłaty) lub potwierdzenia zamówienia do realizacji (w przypadku płatności za pobraniem) co znaczy, że w tym terminie Towary są przekazywane do wysyłki, z zastrzeżeniem ust. 7.
 5. W przypadku Towarów na specjalne indywidualne zamówienie, termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

§5 Obowiązki Klientów

 1. Wszelkie informacje podawane przez Klienta w Sklepie, w tym w Formularzu zamówienia, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi Elektronicznej, o której mowa w § 6 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.

§6 Usługa Elektroniczna

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy Usługi elektroniczne. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.
 2. Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu, w tym umożliwiających zawarcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na:
  • udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Sprzedawcy i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
  • umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;
  • umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny i kosztów wysyłki;
  • prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu i ich wyszukaniu;
 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy, w szczególności następujące Usługi elektroniczne:
  • Konto;
  • Formularz zamówienia;
  • udostępnianie Treści
  • usługi kontaktowe – formularz kontaktowy i newsletter.
 1. Do zawarcia umowy o Usługi elektroniczne dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi elektronicznej tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu, przy czym zawarcie umowy o Konto następuje z chwila zakończenia procedury rejestracji Konta.
 2. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi elektronicznej. Rozwiązanie przez Klienta umowy o korzystanie z danej Usługi elektronicznej dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu. W takim przypadku umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem umowy o Konto, która rozwiązuje się z chwilą skorzystania z możliwości usunięcia Konta. Rozwiązanie umowy o Usługę Elektroniczną przez Klienta możliwe jest w każdym czasie.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych Klient powinien dysponować:
  • połączeniem z siecią Internet;
  • sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadający funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne;
  • dla potrzeb Konta- aktywnym adresem email.
 1. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 7 są rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania. Sprzedawca poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta podanych przez niego w zgłoszeniu reklamacyjnym. Termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o czas niezbędny na pozyskanie od Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji np. przyczyny reklamacji.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • dotyczącej Towarów
  • dotyczącej Usługi Elektronicznej.
 1. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 3. Sprzedawca informuje, że po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym oraz po wykonaniu w pełni usługi przez Sprzedawcę prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

§8 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji.
 5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.
 6. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Niniejszy ustęp dotyczy również zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.
 7. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do art. 558. § 1 Kodeksu Cywilnego.

§9 Wymagania techniczne

Dostęp i korzystanie ze Sklepu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sklep i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie są dostępne w języku polskim.
 2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem Sklepu przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu, w tym umowy o Usługę Elektroniczną.
 4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  • mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
  • sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
  • w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  • w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 5. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi Elektronicznej, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tych Usług Elektronicznych zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeśli nie dokona rozwiązania umowy o takie Usługi Elektroniczne w terminie 3 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.
 6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym

 • weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 • w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy- weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 • w przypadku usług- zawarli Państwo umowę

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. SpaWear Klaudia Kaźmierczak, Łódź 90-601, ul. Zielona 14 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 21 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 21 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 21 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.